Ohybové nosníky a single point

U kategorie Ohybové nosníky a single point Vás nejvíc zajímá

Princip ohybového tenzometru

Tento typ snímače je na jednom konci přišroubován k podložce, na druhé straně pak působí měřená síla. Takto lze měřit sílu v tlaku i v tahu.

Průvodce tenzometry

Jak fungují snímače síly?                                                                                                                                                                                                                                    
Snímače síly se skládají z mechanického deformačního profilu, mechanicko-elektrického převodníku a následného elektrického zesilovače pro zpracování měřeného signálu. Způsob, jakým fungují všechny siloměry, je v zásadě stejný. Na deformační profil působí síla, která vytváří oblasti tlaku a tahu. Na těchto místech jsou nalepeny snímací prvky, aby detekovaly změny napětí profilu, převáděly je na elektrické signály a předávaly ke zpracování. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, musí být deformační zóny udržovány co nejmenší.
Z hlediska tvaru profilu se vyrábějí snímače knoflíkové, ohybové a tvaru S, pro měření tahu i tlaku. Tenzometry se používají buď s externí elektronikou, která snímač napájí i převádí signál na 4-20mA/0-10V, nebo se vyrábějí snímače s vestavěným převodníkem. Jako další příslušenství můžeme nabídnout elektroniku jako zobrazovače hodnot, dataloggery. V nabídce máme ještě snímače momentu. Ty jsou schopny měřit moment na rotujících částech (např. měření točivého momentu motoru) nebo pevných částí (např. ke kontrole momentového klíče).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Technologie tenzometrů                                                                                                                                                                                                                         .
U snímače síly je důležité mít kvalitní snímací prvek, protože je stále vystaven působení síly tlaku a tahu. Avšak pouze malá část snímače síly je ve skutečnosti snímač síly. Pro detekci sil jsou senzorové prvky, známé jako odporové senzory, připevněny pouze k určitým bodům na deformačním profilu. Tyto tenzometry (mechanicko-elektrické převodníky) převádějí mechanické napětí a stlačení v deformačním profilu na elektricky měřitelné signály. Tenzometry se skládají z tenké kovové odporové mřížky a izolační fólie, která je nalepená k profilu (dva prvky detekují tah, dva kompresi). Tenzometrické prvky jsou napájeny napájecím napětím. Když je měřicí těleso vystaveno tahu/tlaku, mění se odpor v mřížce tenzometru a tím i výstupní napětí. Protože změny odporu jsou v rozsahu několika mV/V, je signál napětí zpracován v následujícím zesilovacím obvodu pro další zpracování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .
Výhody technologie kvalitních tenzometrů:                                                                                                                                                             • Velmi vysoká přesnost                                                                                                                                                                                       •.Velmi vysoká robustnost                                                                                                                                                                                   •.Velmi dobře se hodí pro dynamické změny při zatížení                                                                                                                           •.Velmi vysoká dlouhodobá stabilita                                                                                                                                                                   •.Osvědčená technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .      
                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zesilovač (integrovaný nebo externí) a kalibrace                                                                                                                                                                                                                     Např. tenzometry verze KT jsou nabízeny s integrovaným zesilovačem v krytu snímače a jsou zkalibrovány z výroby. Odpadá tak potřeba kabeláže mezi snímačem síly a zesilovačem a také časově náročné ladění.Externí zesilovače, jako je např. IMA2-DMS, jsou nabízeny pro snímače bez integrovaných zesilovačů. Všechny převodníky s vestavěnou elektronikou nebo se standardizovaným výstupem jsou z výroby kalibrovány v Newtonech. Nulový bod a citlivost se nastavují podle montážní polohy (svislá nebo zavěšená) nebo směru zatížení (tlak nebo tah).
    KT1501 .
                                                                                                                                                                                                                          Montážní návod
                                                                                                                                                                                                                          Aby byla zajištěna správná a bezpečná instalace snímačů síly, je třeba dodržovat některá důležitá základní pravidla. Vždy aplikujte zátěž vertikálně a rozložte ji rovnoměrně a přesně na snímač.                    
Břemeno musí být aplikováno co nejpřesněji ve směru měření siloměru. U kombinovaných zátěží je třeba určit skutečnou linii působení síly (výsledný vektor síly) a podle toho seřídit polohu tenzometru. Komponenty, které se chovají odlišně, jako jsou excentrické zátěže, boční síly nebo točivý moment, jsou rušivé proměnné a zkreslují signál měření. Kromě toho může být senzor nevratně deformován. Deformace nebo mechanické úpravy (např. vrtání otvorů do profilu) se nesmí provádět!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ochrana proti nárazu, přetížení a rozbití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Při návrhu aplikace pro měření síly je nutné přesně dodržet uvedenou jmenovitou sílu, aby se vyloučily nejistoty měření, nebo v kritických případech zamezilo zničení snímače nevratnou deformací. Pokud mechanická konstrukce aplikace pro měření síly nemůže vyloučit, v kritickém případě, možnost výskytu přetížení, musí být instalována vhodná opatření pro ochranu snímače. Instalace snímače do montážního kitu může při kompresi zabránit jeho nevratné deformaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při zavěšené poloze siloměru, který je namáhán na tah. V případě zavěšených břemen je třeba přidat opatření (např. řetězy nebo závěsná lana namontována rovnoběžně se siloměrem). V opačném případě se může senzor při přetížení rozbít/roztrhnout a zátěž může spadnout. Zejména siloměry musí být instalovány na pevnou podložku podle montážního návodu. Je třeba zabránit, aby se podložka ohýbala. Nosná konstrukce určená k montáži by měla být dostatečně velká a mít pokud možno rovnou montážní plochu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vytvoření konstrukčně stabilního měřícího řetězce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nosič nákladu, komponenty pro působení síly a snímač síly musí být spojeny pevně, tedy bez vůle. U pohyblivých montážních poloh, zejména také při zavěšení ve směru tahu, musí být pro působení síly použity táhla nebo kruhové matice. V případě víceosých stupňů volnosti by měla být použita kardanová montáž, aby se zabránilo nejistotám měření a zničení snímače nepřípustnými příčnými a bočními silami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tahové nebo tlakové zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Snímače síly se používají pouze v jednom směru zatížení, buď v tahu nebo tlaku. Pro oba typy zatížení jsou převážně vhodné tenzometry tvaru S. Ohybové a knoflíkové siloměry lze obvykle použít pouze pro tlak (viz prospekt). Snímače síly s integrovanou elektronikou jsou kalibrovány pouze v jednom směru, buď pro tah nebo tlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vyvarujte se otřesům a vibracím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nárazy a vibrace ovlivňují výsledek měření (síla F = hmotnost "m" x zrychlení "b"), např. superpozicí ve statických měřeních. Při navrhování měřicích rozsahů je třeba vzít v úvahu příslušné dynamické síly a zabránit přetížení převodníku dynamickými změnami zatížení. Rezonanční frekvence různých deformovatelných těles závisí mimo jiné na jejich hmotnosti a tuhosti (mechanické impedanci). Vibrující zátěž musí být ve svém frekvenčním rozsahu hluboko pod touto rezonanční frekvencí

Schéma digitálních tenzometrů pro řízení dávkování s rozhraním fieldbus a ethernet

Fieldbus Ethernet DVS-D ethernet

Schéma digitálních tenzometrů pro kontrolní vážení s rozhraním fieldbus a ethernet

Fieldbus DVS-C Ethernet DVS-C

Ochrana proti přetížení snímače

Tenzometry a snímače síly a váhy se při měření určitým způsobem deformují a tato deformace se následně elektricky vyhodnocuje. Pokud ovšem dojde k větší deformaci, než je pro konkrétní snímač dovolená, dojde k nevratnému zničení snímače. Průhyb snímače je totiž v řádu desetin mm. Pokud je snímač z kategorie dražších, jedná se hlavně o snímače pro vážení větších hmotností, vyplatí se přemýšlet o instalaci takového snímače do montážního kitu. Ten zabezpečí to, že snímač fyzicky nezničíte.

*

KM200

Kompaktní snímač síly pro plošinové váhy, typ síly: tah i tlak

ohybový nosník, 10, 50N

*

KM701

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

Kompaktní ohybový nosník s hliníkovým tělem

*

KT705

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, hliníkové tělo, ohybový nosník

*

KT703

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, hliníkové tělo, ohybový nosník

*

KM801

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

Kompaktní snímač s ocelovým tělem, ohybový nosník

*

KT805

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, ocelové tělo, ohybový nosník

*

KT803

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, ocelové tělo, ohybový nosník

*

PM

Snímač váhy s montáží na stěnu, max. rozměr plošiny: 600x600 mm

single point, 150 kg, výstup: mV

*

AB

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 800x800 mm

single point, 50 kg ... 500 kg, výstup: mV

*

AP

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 700x700 mm

single point, 75 kg ... 635 kg, výstup: mV

*

AL

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 300x350 mm

single point, 3 kg ... 30 kg, výstup: mV

*

AQ

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 350x350 mm

single point, 5 kg ... 35 kg, výstup: mV

*

AR

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 150x150 mm

single point, 0.2 kg ... 1.2 kg, výstup: mV

*

BEF

Nízkonákladový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 150x150 mm

single point, 3 kg ... 5 kg, výstup: mV

*

AK

Nerezový snímač váhy, max. rozměr plošiny: AK300 - 600x600 mm / AK60 - 350 x 350 nebo 420 x 420

single point, 6 kg ... 300 kg, výstup: mV

*

AXL, AXH

Nerezový snímač váhy vhodný do vlhkého prostřední, max. rozměr plošiny: 400x400 mm (AXL) / 600x600 mm (AXH).

single point, 10 kg ... 500 kg, výstup: mV

*

AVS

Hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 500 x 400 (75 kg = 600 x 400) mm

single point, 15...75 kg, el. výstup: mV

*

AH

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 500x500 mm

single point, 50 kg ... 200 kg, výstup: mV

*

AG

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 2.5 kg ... 100 kg, výstup: mV

*

DVS-C

Digitální hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 15...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

DVS-D

Digitální hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 15...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

DVX-C

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 7,5...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

AVX

Snímač váhy s vysokou přesností, vhodný do vlhkého prostředí nebo tam, kde je potřeba časté mytí, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg, 125kg)

single point, 7,5...125 kg, výstup: mV

*

DVX-D

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 7,5...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

AAD-C

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg)

single point, 5...75 kg, rozhraní: RS485

*

AAD-D

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg)

single point, 5...75 kg, rozhraní: RS485

*

F60X-6W 500

Snímač váhy, Ø 42mm / 120 mm

ohybový nosník, 10 kg ... 500 kg, výstup mV

*

SK30A 2T/5T

Ohybový nosník, rozměry: 2T 132 x 31,5 mm / 5T 172 x 40 mm

500 kg...2 t / 5t, výstup mV

*

SK30X 2T/5T

Ohybový nosník, rozměry: 2T 132 x 31,5 mm / 5T 172 x 42 mm

300 kg...2 t / 3...5t, výstup mV

*

MTRD / MTRS

Snímače síly; MTRD Ø 52-100 mm/ Ø 34-59 mm, MTRS Ø 52-62 mm/ Ø 31-35 mm; typ síly: tah i tlak

0 ... 5 t - 0 ... 50 t / 0 ... 50 kN - 0 ... 500 kN; výstup mV