Inkrementální enkodéry

Inkrementální enkodéry jsou rotační snímače, které poskytují relativní informaci o změně polohy. Výstupem jsou 2 fázově posunuté pulsní signály, díky kterým je možné monitorovat úhlovou změnu a směr pohybu. Inkrementální enkodéry jsou charakterizovány především tzv. rozlišením, tedy počtem pulsů na otáčku (max. 65 535). Tyto 2 signály (A, B) mohou být doplněny ještě tzv. referenčním signálem (Z). Inkrementální enkodéry se dále liší velikostí pouzdra (standardně od průměru 24 mm až po 100 mm), hřídele (plná i dutá od 4 do 42 mm), a přírubou. Mechanické upevnění je důležité hlavně u modelů s dutou hřídelí, které se nasazují přímo na hřídel motoru. Enkodér v tomto případě nesmí být uchycen pevně, ale flexibilně. Co se týká výstupních signálů, lze nabídnout např. NPN OC, Line-driver (LD), RS422, TTL, HTL.

Výhody:

 • velké množství mechanických provedení
 • vysoká mechanická odolnost
 • přizpůsobení elektr./mech. připojení pro danou aplikaci

Aplikace:

 • součást systému řízení otáček motorů
 • součást řízení pohonů např. výtahů, výrobních linek
 • jako nastavovací prvek panelového ovládání strojů

U kategorie Inkrementální enkodéry Vás nejvíc zajímá

Průvodce enkodéry


Co je rotační enkodér?
Enkodéry jsou snímače, které používají elektroniku k záznamu informací o úhlu v aplikaci a jejich převodu na elektrický signál. Jsou to úhlové snímače, které bezdotykově přenášejí naměřenou hodnotu do elektronického systému. A právě tato vlastnost je odlišuje od potenciometrů, které jsou pasivními součástkami. V zásadě se každý enkodér skládá z pouzdra, elektroniky se senzorem jako srdcem měření a elektrického připojení. V závislosti na verzi je součástí snímače také hřídel s hřídelovým ložiskem, aby bylo možné provést měření úhlu mechanicky. Pokud je úhel poskytován jako absolutní hodnota, pak je rotační enkodér označován jako absolutní enkodér. Pokud se vyhodnocuje pouze změna úhlu, tj. výstupní signál poskytuje pouze relativní informaci, pak se nazývá enkodér inkrementální
.

Magnetické enkodéry s Hallovým jevem
Hallův jev, popisuje výskyt elektrického napětí, tzv. Hallova napětí, ve vodiči s proudem (Hallův prvek), který se nachází ve stacionárním magnetickém poli. Pokud umístíte kruhový permanentní magnet nad Hallův prvek a otáčíte jím, pak na výstupu zesilovače za Hallovým senzorem objeví sinusová napěťová křivka.V zásadě mohou vnější magnetická pole rušit tuto technologii. Používají se především tzv. gradientově založené Hallovy senzory, které jsou do značné míry necitlivé na tato rušení.
.
Výhody magnetických enkodérů
 • Velká odolnost
 • Méně citlivé na vibrace
 • Méně citlivé na měnící se vlivy prostředí, jako jsou teplotní výkyvy, vysoká relativní vlhkost
 • Možné vysoké rychlosti ovládání (ot/min).
 • Vhodné pro provoz v zaolejovaném, znečištěném prostředí (strojovny, staveniště atd.)
Nevýhody magnetických enkodérů
 • Vnější magnetická pole mohou rušit měření nebo vést k selhání měření
 • Magnetické enkodéry mají relativně vysoký jitter signálu. To může být nevýhodné, pokud mají být polohy určovány opakovaně co nejpřesněji (např. polohování plotru).
 
Optické enkodéry
Optické enkodéry jsou založeny na bezkontaktním, optickém skenovacím principu. Světlo je generováno diodou, která svítí přes kódovací kolečko na fotodetektor. Fotodetektor generuje elektrický signál, který je zpracován elektronikou a použit k výstupu naměřené hodnoty.U bezkontaktních rotačních enkodérů s optickými snímacími systémy podléhají světelné diody během provozu nepřetržitému procesu stárnutí. Prach na optickém systému navíc přispívá ke stárnutí snímače.
.
Výhody optických enkodérů
 • Úhlové snímače s vysokým optickým rozlišením umožňují měření polohy s velmi vysokou přesností
 • Vysoká opakovatelnost výsledku měření
 • Možné velmi vysoké rychlosti ovládání
 • Velmi stabilní vůči vnějším magnetickým polím
 • Vynikající pro přesné určení rychlosti
 • Velmi dlouhá životnost
 • Nízký jitter signálu
Nevýhody optických enkodérů
 • Optický systém podléhá neustálému procesu stárnutí
 • Citlivé na vibrace
 • Citlivé na vysoké teplotní výkyvy a vysokou relativní vlhkost
Prostředí, ve kterém se vyskytuje krátkovlnné záření vyšší intenzity, jako je gama záření, může nevratně poškodit optický systém (například interakce s kódovacími kotouči vyrobenými z Mylaru)
 
Inkrementální enkodéry
  Inkrementální enkodéry dávají určitý počet pulzů na otáčku. K vyhodnocení měření je vždy zapotřebí externí vyhodnocovací jednotka.
 • Pro měření úhlu musí být počet pulzů spočítán v externí vyhodnocovací jednotce a součet pulzů převeden na úhel.
 • Pokud dojde k přerušení provozního napětí čítače, informace čítače se obvykle ztratí.
 • Pro měření rychlosti se počítá počet pulzů za čas.
Absolutní enkodéry
  Absolutní enkodéry dávají analogový nebo digitální signál úměrný úhlu. Existuje tedy pevný referenční bod pro měření úhlu. Rotační enkodéry s analogovým výstupem poskytují měřený úhel jako výstupní napětí, výstupní proud nebo šířku impulsu (PWM). Digitální rozhraní pro výstup absolutních hodnot jsou k dispozici ve formě komunikačních protokolů.
.
Jednootáčkové enkodéry
Jednootáčkové snímače jsou absolutní snímače, které mohou měřit pouze úhel jedné celé otáčky. Po jedné celé otáčce ukazuje výstupní signál každých 360° stejnou hodnotu jako pro 0°. Většina bezkontaktních jednootáčkových absolutních snímačů měří celý rozsah úhlu od 0° do maximálně 360°. Některé snímače měří úhly v omezeném úhlovém rozsahu, například +/- 45°.
.
.
Víceotáčkové enkodéry
Ve srovnání s jednootáčkovými snímači jsou víceotáčkové snímače schopny měřit úhly nad 360° Měřicí systém je schopen počítat otáčky a je obvykle naprogramován tak, aby signál plynule stoupal v maximálním elektricky účinném úhlovém rozsahu. Například některé víceotáčkové absolutní enkodéry jsou schopny měřit úhly až do 72000° (až 200 otáček hřídele).Pokud je přerušeno napájecí napětí, ztratí enkodéry informaci o poloze. Ale některé modely víceotáčkových enkodérů umožňují informaci o poloze zachovat. Technologie se nazývá True Power-On. Takový enkodér dává správný výstupní signál, i když se během nepřítomnosti napájecího napětí úhel natočení změní.
.

Panelové enkodéry
Panelové enkodéry jsou typy enkodérů, které používají v ovládacích panelech, například pro pohyb v nabídkách nebo pro specifikaci různých parametrů pro měřicí zařízení. Požadovaná hodnota se zadává ručním otáčením hřídele snímače (obvykle pomocí nastavovacího knoflíku namontovaného na hřídeli). Od běžného enkodéru pro měření úhlu se liší především tím, že je pohyb otáčení těžší, s vyšším momentem, aby nemohlo dojít k náhodnému otočení a tím změně hodnoty. Často se využívá tzv. detent pohybu, kdy se hřídel otáčí po skocích. Výstupem takového enkodéru jsou většinou pulzy úrovně TTL.
.
Úhel otáčení
 
Inkrementální enkodéry nemají typicky rozdíl mezi mechanickým úhlem a elektrickým úhlem, jako mají potenciometry a otáčejí se kolem dokola bez jakéhokoliv dorazu. Jen u některých modelů lze tuto vlastnost využít, např. u některých panelových enkodérů. Absolutní enkodéry mají efektivní elektrický úhel o něco menší, než je mechanický úhel, z důvodu změny signálu mezi začátkem a koncem křivky. Smysl otáčení
.
Při programování výstupního signálu absolutního enkodéru je důležité specifikovat smysl otáčení. Směr otáčení hřídele je určen při pohledu na enkodér zepředu. Rozlišuje se po směru a proti směru hodinových ručiček. Pro popis se ustálily zkratky CW pro po směru hodinových ručiček a CCW pro proti směru hodinových ručiček. Smysl otáčení CW nebo CCW může zákazník zvolit pro téměř všechny absolutní snímače při konfiguraci.
.
..
Rozlišení
.
Pro absolutní enkodéry s digitálním zpracováním signálu je důležitým parametrem rozlišení, které lze nalézt v prospektu snímače:Čím vyšší je rozlišení digitálně pracujícího senzoru, tím jemnější analogový signál může být zpracován.
.
.
Ochrana před vlivem prostředí
 
Stupeň krytí IP specifikuje, jaká opatření jsou zavedena pro ochranu ložisek hřídele, pouzder a elektrických spojů proti vnikajícím pevným částicím a vodě. Týká se to pouze sladké vody. Všechna ostatní média, jako jsou oleje, slaná voda, suspenze, zásady nebo kyseliny, jsou vyloučena.U bezkontaktních úhlových enkodérů se kromě krytí celého snímače rozlišuje krytí ze strany hřídele a krytí elektrického připojení.U úhlových snímačů s vlastním uložením hřídele se často rozlišuje třída ochrany pro hřídel v pohybu a hřídel v klidu. V těchto případech je informace definována písmeny "M" (hřídel v pohybu) nebo "S" (hřídel v klidu).
 
 
Elektrické připojení
 
Všechny bezkontaktní úhlové snímače vyžadují k provozu stejnosměrné napájecí napětí (VSUP).Pokud je výstup typu ratiometric, existuje poměr mezi napájecím napětím a výstupním signálem a výstupní signál se mění ve stejném poměru jako napájecí napětí. Tato možnost je dostupná pouze pro absolutní snímače s analogovým výstupem.
 
Redundance
 
Některé aplikace vyžadují vyšší redundanci signálu snímače.
 • Dvojité provedení snímače snižuje pravděpodobnost selhání systému. Pokud jeden ze dvou kanálů selže, je zaznamenána chyba. Stroj nebo zařízení však může pokračovat v provozu až do příštího intervalu údržby, kdy je snímač vyměněn bez ztráty času stroje.
 • Při provozu strojů kritických z hlediska bezpečnosti (např. vozidla, letectví atd.) může být porucha nebezpečná. Redundance umožňuje bezpečné, řízené odstavení těchto strojů nebo systémů, dokud není senzor vyměněn. Redundance je povinná pro mnoho aplikací tohoto typu.
 • U magnetických úhlových enkodérů je magnet vždy instalován na konci hřídele. Proto zde není možné vést hřídel skrz pouzdro k jinému snímači. Vlastní magnetický snímací prvek je dvojitý/redundantní a u některých modelů volitelně galvanicky oddělený.
 • S optickými úhlovými enkodéry je možné realizovat tandemové verze, které mají mechanicky společnou pouze hřídel, ale jinak jsou zcela zdvojené.

Design rotačních enkodérů
.
Enkodéry jsou nabízeny v široké škále provedení pouzdra. Lze je rozdělit na kitové snímače (bez hřídelového ložiska) a snímače s hřídelovým ložiskem. V druhém případě se rozlišuje verze s kluzným nebo kuličkovým ložiskem a plnou nebo dutou hřídelí.
Kit enkodéry nemají hřídel, a tedy ani ložisko hřídele. Pro tyto snímače se také používá termín "enkodér s vnějším uložením hřídele", protože ložisko není součástí enkodéru. U magnetických enkodérů je magnet upevněn na konec hřídele, u optických enkodérů je kotouč enkodéru připevněn k hřídeli v aplikaci. Kit enkodéry jsou vhodné pro nejvyšší otáčky až do mnoha tisíc otáček za minutu a prakticky nepodléhají mechanickému opotřebení.
.
Kvůli chybějícímu mechanickému spojení mezi magnetem a enkodérem lze realizovat následující oddělení:
 • Mechanické oddělení
 • Galvanické oddělení (žádné propojení mezi hřídelí a enkodérem)
 • Tepelné oddělení
Snímače s ložiskem - "hřídelový enkodér" a "enkodér s dutou hřídelí"
.
Tyto typy snímačů mají vlastní ložisko hřídele. Rozlišují se také dvě provedení: enkodéry s plnou hřídelí a enkodéry s dutou hřídelí. Pro hřídelové snímače se také používá termín "úhlový snímač s integrovaným ložiskovým hřídelem".Snímače s dutou hřídelí na druhé straně, jak název napovídá, nemají plnou hřídel. Hřídel na straně aplikace je vložen do dutého hřídele a připojen k němu. U verzí s průchozími otvory je dokonce možné hřídel zcela prostrčit enkodérem, který pak lze volně axiálně polohovat.
.
Montáž enkodéru
.
Možnosti mechanické montáže enkodéru v aplikaci závisí na provedení pouzdra. MEGATRON nabízí pro bezkontaktní snímače celkem pět různých možností montáže.
 • Centrální závit
 • Příruba
 • Otvory se závitem
 • Servo příruba
 • Montážní kroužek
 • Flexibilní příruba
Centrální závit a převlečná matice
 
Verze se centrálním závitem je velmi snadný a rychlý způsob upevnění. Pro montáž enkodéru s průchodkami je obecně nutné vyvrtat pouze jeden jediný otvor v montážní desce aplikace. Ložiskové pouzdro enkodéru je vedeno tímto otvorem, dokud čelo pouzdra snímače nebo povrch středícího nákružku nedosedne na montážní desku. Nakonec se enkodér připevní k montážní desce pomocí převlečné matice a podložky/pojistné podložky. Převlečná matice a podložka jsou často součástí dodávky. Některé enkodéry mají také kolík proti otáčení. Tím se zabrání neúmyslnému otočení pouzdra snímače kolem středové osy při utahování převlečné matice. Do montážní desky je nutné vyvrtat další druhý otvor pro tento čep proti rotaci. Kromě toho plní antirotační čep (pokud je přítomen) funkci reference nulového bodu (poloha 0°). Pro upevnění enkodéru v montážní desce otvor úplně prorazí montážní desku. To může usnadnit pronikání kapalin a prachu z přední části na zadní stranu montážní desky. Aby se tomu zabránilo, je volitelně součástí dodávky přídavný těsnicí prvek, který se vkládá mezi přední stranu snímače a montážní desku. Tento těsnicí prvek je volitelný například pro řadu snímačů ETx25.
.
.
Příruba
.
Přírubová montáž je široce používaná, jednoduchá montážní metoda, která zabraňuje kroucení pouzdra enkodéru kolem středové osy během montáže. Pro upevnění snímače je třeba v aplikaci vyvrtat tři otvory do montážní desky. Jeden otvor je potřeba pro středící objímku nebo středový závit a další dva jsou potřeba pro upevnění enkodéru pomocí šroubů. Šrouby pro upevnění obvykle nejsou součástí dodávky.
.
.
Otvory se závitem
.
Upevnění pomocí závitových otvorů je velmi bezpečný způsob a je založen na běžně dostupných standardních dílech. Pro upevnění takových snímačů je třeba v aplikaci vyvrtat do montážní desky alespoň tři otvory: Jeden otvor pro středící objímku a dva další otvory pro montáž snímače. Závitový otvor v krytu snímače slouží jako nulová reference (0° reference). Šrouby pro upevnění obvykle nejsou součástí dodávky.
:
.
Servo příruba
.
Tento způsob montáže umožňuje dodatečnou změnu nulového bodu (referenčního bodu) otáčením krytu snímače, a je proto zvláště užitečný pro absolutní snímače. Pro montáž musí být do montážní desky vyvrtány alespoň čtyři otvory.
 • Jeden otvor pro středící límec, který zcela proniká do montážní desky a
 • tři další otvory na zadní straně montážní desky pro přišroubování svorek, které nemusí pronikat montážní deskou.
Servo svorky nejsou součástí dodávky a lze je objednat u MEGATRON jako příslušenství. Pomocí svorek je enkodér upevněn přítlakem na montážní desku. Čtvrtý závitový otvor v krytu snímače slouží jako reference nulového bodu (0° reference). .
Montážní kroužek
.
Tento způsob montáže je omezen výhradně na snímače bez hřídelového ložiska (enkodér kit). Pro montáž musí být v montážní desce vyvrtány alespoň tři otvory: Jeden otvor pro středící límec, který zcela proniká montážní deskou, a alespoň dva další otvory na zadní straně montážní desky pro upevnění montážního kroužku, které nemusí pronikat do montážní desky. Pokud je enkodér zpočátku volně připevněn k montážnímu kroužku, umožňuje to otáčet enkodérem kolem středové osy pro vyrovnání nulového bodu (tj. užitečné zejména pro absolutní enkodéry). Pozice se pak zafixuje jednoduše dotažením šroubů.
.
Flexibilní příruba
.
Tento způsob montáže se používá pouze pro snímače s dutým hřídelem. Výhodou této metody je, že lze minimalizovat mechanické vlivy na enkodér způsobené radiálními a axiálními excentricitami hřídele na straně aplikace, což snižuje zatížení ložiska. Tento způsob montáže vyžaduje alespoň 2 otvory pro montáž enkodéru.
.

Přizpůsobení produktu Již více než 60 let je MEGATRON spolehlivým partnerem pro váš design-in. Kromě různých možností našich senzorů nabízíme také specifická provedení počínaje malým množstvím, která jsou přesně šitá na míru vašim požadavkům. Ať už se jedná o projekt v rané fázi nebo sériovou výrobu – rádi vás doprovodíme a podpoříme.

Typy elektrických výstupů snímačů

Výstup z inkrementálního enkodéru (rotačního, lineárního), kanály A-B-Z, provedení: otevřený kolektor, TTL/HTL, Push-Pull

A a B jsou kvadraturní signály posunuté o 90 ° a signál Z je referenční značka. Jedna otáčka enkodéru generuje N impulzů signálu A nebo B. Signál Z se vytváří jednou za otáčku. - Otevřený kolektor Obvod s otevřeným kolektorem je standardem pro výstupní obvody inkrementálních enkodérů a hlavní výhodou je, že umožňuje připojení výstupu na jinou napěťovou úroveň definovanou aplikací. Výstupní tranzistor tak funguje jako spínač. Následující schéma ukazuje funkci bipolárního NPN tranzistoru: U obvodu s otevřeným kolektorem je obvykle nutné umístit rezistor mezi napájecí napětí a signálové výstupy A, B a Z enkodéru (kolektoru). Tím je zajištěno, že úrovně mohou být vyhodnocovací jednotkou detekovány jako nízké a vysoké. Typická hodnota pro rezistor může být 4,7 kOhm. Maximální napětí kolektoru závisí na použitém tranzistoru a je obvykle uvedeno v datovém listu enkodéru.
- TTL/HTL výstup Výstup TTL se často jednoduše nazývá napěťový výstup. Rozdíl oproti výstupu s otevřeným kolektorem je v tom, že potřebné rezistory jsou již integrovány v krytu enkodéru a napěťové úrovně jsou tak pevné. Standardní úrovně TTL logiky: < 0.4 V pro nízkou úroveň > 2.4 V pro vysokou úroveň HTL výstup se liší jen tím, že místo 5V logiky se používá napětí 10-30V. Push / Pull výstup Výstupní obvod push/pull je založen na komplementárním páru tranzistorů (n-kanál a p-kanál). Střídavě blokuje jeden ze dvou tranzistorů. Při vysoké úrovni výstupního signálu je na úrovni napájecího napětí a v nízkém stavu je přibližně u země. Výhodou push/pull obvodu je, že nejsou potřeba žádné další rezistory. Pokud není vyžadována konverze úrovní, lze enkodéry s výstupními obvody push-pull použít jako univerzální náhradu za otevřený kolektor a TTL/HTL.

Výstup z absolutního enkodéru (rotačního, lineárního), provedení: analogové (napětí, proud, PWM), digitální (SPI, SSI, SER, Fieldbus)

- Analogový výstup
Na výstupu snímače je poskytováno proměnné napětí nebo proměnný proud úměrně poloze hřídele. Standardní rozsahy jsou 0 - 5 VDC, 0-10 VDC, 0 - 20 mA a 4 - 20 mA. U PWM výstupu není měřený úhel nebo vzdálenost úměrný amplitudě signálu, ale šířce pulzu. Výhodou tohoto výstupu je větší odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Připojení je tří-vodičové, společná zem a napájení, výstup.
- Rozhraní SPI Serial Peripheral Interface (SPI) je sběrnice pro sériový synchronní přenos dat mezi různými integrovanými obvody. Sběrnice se skládá ze 3 linek MOSI (Master Out -> Slave In), MISO (Master In <- Slave Out), SCLK - (Sériové hodiny, výstup z Master) a SS - Slave Select (aktivní nízká; výstup z Master). Těmito signály Master vybere pro zařízení typu Slave pro komunikaci. Délka kabelu by neměla být delší než 0,6m, proto není tato komunikace vhodná v terénu.
- Rozhraní SER Rozhraní SER je speciální verzí SPI a není standardem.
- Rozhraní SSI U rozhraní SSI je absolutní poloha poskytována sériově a synchronně s přijímající elektronikou (indikátor, PLC atd.). Data se přenášejí pomocí čtyř vodičů, oba páry přenášejí data fázově posunutá o 180°. Komunikace je tedy odolná vůči rušení a vhodná tak na větší vzdálenosti.
- Fieldbus Pojem Fieldbus označuje množství nejrůznějších komunikačních protokolů, které jsou definovány v normě IEC 61158. Patří mezi ně např. Modbus, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Hart, EtherCAT.

*

SPF

Optický enkodér průměru 16 mm, průměr hřídele 3,17 mm/6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 250-4096 p/ot., elektrický výstup: TTL, konektor, krytí IP40

*

SPFH

Optický enkodér průměru 16 mm, průměr duté hřídele 1,5/2 mm, montáž: KIT

Počet impulsů 250 - 4096 p/ot., elektrický výstup: TTL, konektor, krytí IP40

*

MKI

Kompaktní enkodér s Hallovou technologií o průměru 14.8 mm, průměr hřídele 3.....6,35 mm, montáž: KIT

Počet impulsů: 1 - 8192 p/ot., elektrický výstup: inkrementální/PWM, MOLEX konektor, krytí IP40

*

HTI36

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6 / 8 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Počet impulsů: 1 - 20 000 p/ot., elektrický výstup: inkrementální, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTI36E

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Počet impulsů 1-16384 p/ot., elektrický výstup: Inkrementální, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTI25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel max. 360°, elektrický výstup: inkrementální, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

FHI58

Extrémně robustní enkodér pro potravinářství a farmacii, průměr 58 mm, průměr hřídele: 10 mm, montáž: servo příruba

Elektrický úhel: max. 360°, 16 bit/víceotáčkový 43 bit, elektrický výstup: Inkrementální, kabel, krytí do IP69K

*

HTI25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 360°, elektrický výstup: inkrementální, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

ETI25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETI25F

Magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: inkrementální, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETI25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 6.00 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: inkrementální, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP66

*

SPE

Optický enkodér průměru 22 mm, průměr hřídele 3,17 mm/6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 100-360p/ot., elektrický výstup: TTL 5 V/ Line Driver differential, konektor, krytí IP40

*

MOM18

Optický enkodér průměru 18 mm, průměr hřídele 2.5 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 100-1600 p/ot., elektrický výstup: Open Collector/Line Driver A, B, Z, kabel, krytí IP50

*

SPEH

Optický enkodér průměru 22 mm, průměr duté hřídele 2-6.35 mm, montáž: KIT

Počet impulsů 100-1000 p/ot., elektrický výstup: TTL 5 V/ Line Driver differential, konektor, krytí IP40

*

SPM

Optický enkodér průměru 35 mm/30 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 50-1024 (max. až 5000) p/ot., elektrický výstup: TTL/Line Driver A, B, (Z), kabel, krytí až do IP55

*

SPTSM

Optický enkodér o rozměrech 35 mm / 30 mm, průměr hřídele 4-8 mm, montáž: KIT

Počet impulsů 50 -1024 (max. 5000) p/ot., elektrický výstup: TTL/Line driver A, B, (Z), pájecí plošky, konektor, krytí IP30

*

OP

Optický enkodér o rozměrech 61.47 mm x 55.96 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 1000 - 10000 p/ot., elektrický výstup: TTL 5 V - A, B, Z, pájecí plošky, krytí IP40

*

MRB

Optoelektronický panelový enkodér o rozměru 19 x 21.2 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 25/16 p/ot., elektrický výstup: inkrementální - A, B, krytí až IP55

*

MRS

Optický panelový enkodér o rozměru 15 x 16 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 4/6/8 p/ot., elektrický výstup: Open Collector - A, B, krytí až IP65

*

OPTS

Optický enkodér o rozměrech 61.21 mm x 55.98 mm, průměr hřídele 2-25 mm, montáž: KIT

Počet impulsů 1000 - 10000 p/ot., elektrický výstup: TTL 5 V - A, B, Z, pájecí plošky, krytí IP00

*

PP

Optický enkodér o rozměrech 56.39 mm / 76.2 mm, průměr hřídele 6 mm, 6.35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 1000-10000 p/ot., elektrický výstup: TTL - 5 V A, B/Lan driver - 5 V A, /A, B, /B (volitelně A, /A, B, /B, Z), konektor, krytí IP40

*

MHL40

Optický enkodér průměru 40 mm, průměr hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Počet impulsů 10-5000 p/ot., elektrický výstup: NPN/Open Collector/Line Driver/Push Pull, kabel, krytí IP50

*

MOL40

Optický enkodér průměru 40 mm, průměr hřídele 6 mm/8 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 10-5000 p/ot., elektrický výstup: NPN/Open Collector/Line Driver/Push Pull, kabel, krytí IP50

*

MOZ40

Optický enkodér průměru 39 mm, průměr hřídele 5/6/6,35/8 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 20-3600 p/ot., elektrický výstup: NPN/PNP/Open Collector (K, HK)/Push Pull/Line Driver, kabel, krytí IP65

*

M101

Optický enkodér průměru 22 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 20 -128 p/ot., elektrický výstup: TTL A, B, kabel, krytí IP40

*

MOL30

Optický enkodér průměru 30 mm, průměr hřídele 4 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 100-3000 p/ot., elektrický výstup: NPN/Open Collector/Line Driver/Push Pull, kabel délky 2m, krytí IP50

*

MRT

Optický panelový enkodér o rozměru 21.2 x 18 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 25 p/ot., elektrický výstup: A, B, krytí až IP54

*

MRX25

Optický panelový enkodér o rozměru 22.5 x 22,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 25 p/ot., elektrický výstup: TTL - A, B, krytí až IP65

*

MOZ30

Optický enkodér průměru 28 mm, průměr hřídele 5 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 36-1500 p/ot., elektrický výstup: NPN/Open Collector/Line Driver/Push Pull, kabel délky 0,5m, krytí IP50

*

MRX50

Optický panelový enkodér o rozměru 25 x 25 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 50 p/ot., elektrický výstup: TTL - A, B, krytí až IP65

*

MOT13

Optický enkodér průměru 13 mm/13,5 mm, průměr hřídele/duté hřídele 1.5 mm, montáž: otvory se závitem, příruba

Počet impulsů 32-1024 p/ot./ 900-16000 p/ot., elektrický výstup: TTL / open collector / LD, kabel, krytí IP40

*

MOT7

Optický enkodér průměru 7 mm, průměr hřídele 1.5 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 100/200/400 p/ot., elektrický výstup: Open Collector, A, B, Z, kabel délky 150mm, krytí IP50

*

MOT6

Optický enkodér průměru 6 mm, průměr hřídele 1.5 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 1024 p/ot., elektrický výstup: NPN, A, B, Z, kabel délky 150mm, krytí IP40

*

MOT5

Optický enkodér průměru 5 mm, průměr hřídele 1.5 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů 64 p/ot./100 p/ot., elektrický výstup: NPN, A, B, Z, kabel délky 150mm, krytí IP40

*

MOE18

Optický enkodér průměru 18 mm, průměr hřídele 2,5 mm, montáž: příruba

Počet impulsů 100-360 p/ot., elektrický výstup: 5 V - A, B, Z, kabel , krytí IP40

*

26

Optický enkodér průměru 24 mm, průměr hřídele 4 mm/6 mm, montáž: servo příruba

Počet impulsů až 4 096 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m, krytí IP64

*

28

Optický enkodér průměru 24 mm, průměr hřídele 4 mm/6 mm/8 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů až 4 096 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m, krytí IP64

*

27

Optický enkodér průměru 24 mm, průměr hřídele 4 mm/6 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 4 096 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m, krytí IP64

*

ETI25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele 6.00 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

Počet impulsů až 1024p/ot., elektrický výstup: TTL/Push-Pull/Open Collector, kabel, krytí až IP66S

*

MHO

Optoelektronické ruční kolečko průměru 80 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 100 p/ot., elektrický výstup: A, B, krytí až IP52

*

MHU

Optoelektronické ruční kolečko průměru 60 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 100 p/ot., elektrický výstup: NPN, Line driver - A, B, krytí až IP64

*

QR30-360MI-CK

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Počet impulsů 128 p/ot., elektrický výstup: A/B pulsní: push-pull 0,7V, kabel 2m PVC, krytí IP67

*

QR30-360PI-CK

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Počet impulsů 1024 p/ot., elektrický výstup: A/B pulsní: push-pull 0,7V, kabel 2m PVC, krytí IP67

*

QR30-360NI-CK

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Počet impulsů 256 p/ot., elektrický výstup: A/B pulsní: push-pull 0,7V, kabel 2m PVC, krytí IP67

*

QR30-360KI-CK

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Počet impulsů 32 p/ot., elektrický výstup: A/B pulsní: push-pull 0,7V, kabel 2m PVC, krytí IP67

*

QR30-360LI-CK

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Počet impulsů 64 p/ot., elektrický výstup: A/B pulsní: push-pull 0,7V, kabel 2m PVC, krytí IP67

*

22M

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: antirotační čep

Počet impulsů až 512 p/ot., elektrický výstup: Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m, krytí IP65

*

22/22H

Optický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm (S22), průměr duté hřídele 6 mm/8 mm (S22H), montáž: flexibilní příruba, antirotační čep

Počet impulsů až 10 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m/konektor M12, krytí IP50/IP64

*

36

Optický enkodér průměru 36,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 10 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel délky 2 m/konektor, krytí IP65

*

21

Optický enkodér průměru 40 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit, otvory se závitem

Počet impulsů až 500 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector, Push-Pull, RS422 (TTL kompatibilní), Push-Pull Differential, kabel délky 1m, krytí IP41

*

50

Optický enkodér průměru 50 mm, průměr hřídele 6/8/10 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

50H

Optický enkodér průměru 50 mm, průměr duté hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

BME INC

Magnetický enkodér, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

Počet impulsů 1024 p/ot, elektrický výstup: NPN / Push-Pull / RS422, kabel, krytí IP65

*

MIE48

Magnetický enkodér průměru 43,5 mm, průměr externí hřídele 6 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 32 - 1024 p/ot, elektrický výstup: Push-Pull, kabel/konektor, krytí IP65

*

MIE

Magnetický enkodér průměru 54 mm, průměr externí hřídele 15 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů 1 p/ot, elektrický výstup: Push-Pull, kabel/konektor, krytí IP67

*

50HI INOX

Optický, uživatelsky programovatelný, enkodér průměru 55 mm, průměr slepé duté hřídele 6mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: Push-Pull Differential, kabel, krytí IP67

*

S59 – Sin/Cos

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 10/12/14 mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů 2048 p/ot., elektrický výstup: 5 VDC / SIN-COS , kabel/konektor, krytí IP65

*

PR90

Optický, uživatelsky programovatelný, enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Počet impulsů 1 až 65.536 p/ot., elektrický výstup: TTL/HTL, kabel/konektor, krytí IP65

*

PR90H

Optický, uživatelsky programovatelný, enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 10/12/14/15 mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů 1 až 65.536 p/ot., elektrický výstup: TTL/HTL, kabel/konektor, krytí IP65

*

58 – Sin/Cos

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Počet impulsů 2 048 p/ot., elektrický 5 VDC / SIN-COS 1Vpp 5 VDC, kabel/konektor, krytí IP65

*

64

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10, montáž: antirotační flexibilní příruba, antirotační čep

Počet impulsů až 10 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP54

*

64 – Sin/Cos

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10 mm, Montáž: antirotační flexibilní příruba, antirotační čep

Počet impulsů 2 048 p/ot., elektrický výstup: 5 VDC / SIN-COS, kabel/konektor, krytí IP54

*

10 IP67 INOX

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 10 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel - různé délky/konektor, krytí IP67

*

10K

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 10 mm, montáž: otvory se závitem

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP69K

*

19

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6/8/10/12/14/15 mm, montáž: flexibilní příruba, antirotační čep

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

59

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 10/12/14/15 mm, montáž: flexibilní příruba, antirotační čep

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

20

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 1 024 p p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP54

*

11

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 10 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel, krytí IP65

*

66

Optický enkodér průměru 58 mm, závitová hřídel M8, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Počet impulsů až 10 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP64

*

67 – Sin/Cos

Optický enkodér průměru 58 mm, hřídel Ø 10 mm - rozšiřitelná / kónická hřídel 1:10 mm, Montáž: antirotační flexibilní příruba

Počet impulsů 1024 p/ot., elektrický výstup: 5 VDC / SIN-COS, konektor, krytí IP66

*

58

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí až IP67

*

10

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/6,35/8/9,52/10/12 mm, montáž: flexibilní příruba, otvory se závitem

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí až IP67

*

SMRS10

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 / 8 /10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí až IP67

*

SMRS19

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/15 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí IP65

*

SMRS59

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/15 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí IP65

*

SMRS59S

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 12 mm / 14 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SIN/COS + SIN/COS, Kabel různé délky, konektor, krytí IP65

*

SMRS64

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, kabel, konektor, krytí IP54

*

SMRS64S

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10, montáž: antirotační flexibilní příruba, jiná

Elektrický výstup: SIN/COS + SIN/COS, kabel, konektor, krytí IP54

*

77

Optický enkodér průměru 77 mm, průměr duté hřídele 15/16/17/18/19/20/24/25 mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

30

Optický enkodér průměru 90 mm, průměr hřídele 12 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65/IP67

*

30 IP67 INOX

Optický enkodér průměru 90 mm, průměr hřídele 12 mm, montáž: příruba

Počet impulsů až 50 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel, krytí IP67

*

100H/DUO

Optický enkodér průměru 100 mm, průměr slepé duté hřídele 12/16 mm, montáž: jiná

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: push-pull / TTL, kabel/konektor, krytí IP66

*

80

Optický enkodér průměru 100 mm, průměr duté hřídele 30/32/38/40/42 mm, montáž: flexibilní příruba

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: NPN Open Collector/Push-Pull Differential/RS422 (TTL kompatibilní), kabel/konektor, krytí IP65

*

100/DUO

Optický enkodér průměru 100 mm, průměr hřídele 11 mm, montáž: jiná

Počet impulsů až 5 000 p/ot., elektrický výstup: push-pull / TTL, kabel/konektor, krytí IP66

*

72

Optický enkodér o rozměrech 102 x 97 mm, průměr duté hřídele 12 mm, montáž: průchozí otvory

Počet impulsů 1 až 1 500 p/ot., elektrický výstup: Push-Pull 11-30 VDC/TTL Line Driver 5 VDC, kabel/konektor, krytí IP55

*

MRH

Magnetický enkodér průměru 105/120/140/160/200/250 mm, průměr externí hřídele 9/11/14/19/24/28 mm, montáž: jiná

Počet impulsů: 16...4096 p/ot., elektrický výstup: RS422 (TTL kompatibilní)/Line driver Differential push-pull, 1 m kabel / Kabel s konektorem M 12, krytí IP67

*

MR

Magnetický enkodér průměru 105/120/140/160 mm, průměr externí hřídele 11/14/19 mm, montáž: jiná

Počet impulsů: 1 p/ot., elektrický výstup: push-pull, kabel s konektorem M12, krytí IP67

*

130M

Optický enkodér průměru 134 mm, průměr duté hřídele 16-36 mm, montáž: lanko

Počet impulsů až 2 048 p/ot., elektrický výstup: HTL/TTL, konektor, krytí IP68

*

Inkrementální magnetický kroužek

Magnetická bezkontaktní měřící technologie

Rozlišení až 36 000 impulsů, průměr duté hřídele až 54 mm

*

Flexibilní měřící systém

Lineární odměřování s měřícím kolem

Kombinace optoelektronického enkodéru a měřícího kola