Absolutní enkodéry

Absolutní enkodéry jsou rotační snímače polohy, které poskytují okamžitou informaci o aktuální poloze. Tato informace se neztratí ani po výpadku napájení. Absolutní enkodéry se dělí na jednootáčkové a víceotáčkové, s výstupy paralelními, sériovými i analogovými. Existují i programovatelné snímače, které umožňují naprogramovat nejdůležitější parametry podle konkrétních požadavků. Programování se provádí buď pouze výrobním závodu nebo uživatelsky pomocí přepínačů nebo spojením příslušných vodičů nebo pomocí počítače, případně tabletu. Lze je dodat s mnoha komunikačními výstupy jako analogové nebo digitální (SinCos, SSI, SPI, BISS, CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet).

Výhody:

 • poskytují okamžitou informaci o aktuální poloze, některé až při několika stech otáčkách
 • některé modely jsou uživatelsky programovatelné a můžete je nastavit přímo pro konkrétní aplikaci. Jedná se hlavně o rozsah otáček a směr otáčení.
 • veliké množství různých elektrických výstupů, analogových nebo digitálních

Aplikace:

 • měření absolutní polohy různých částí strojů při řízení pohybu

 

Aplikace

Kolísání napětí papíru při tisku

použití lineárních a rotačních snímačů

Autojeřáb Klaas

Enkodér QR40EMN-360HB-2V-PT

Balicí lisy John Deere

Absolutní víceotáčkový enkodér QR40EMN

U kategorie Absolutní enkodéry Vás nejvíc zajímá

Průvodce enkodéry


Co je rotační enkodér?
Enkodéry jsou snímače, které používají elektroniku k záznamu informací o úhlu v aplikaci a jejich převodu na elektrický signál. Jsou to úhlové snímače, které bezdotykově přenášejí naměřenou hodnotu do elektronického systému. A právě tato vlastnost je odlišuje od potenciometrů, které jsou pasivními součástkami. V zásadě se každý enkodér skládá z pouzdra, elektroniky se senzorem jako srdcem měření a elektrického připojení. V závislosti na verzi je součástí snímače také hřídel s hřídelovým ložiskem, aby bylo možné provést měření úhlu mechanicky. Pokud je úhel poskytován jako absolutní hodnota, pak je rotační enkodér označován jako absolutní enkodér. Pokud se vyhodnocuje pouze změna úhlu, tj. výstupní signál poskytuje pouze relativní informaci, pak se nazývá enkodér inkrementální
.

Magnetické enkodéry s Hallovým jevem
Hallův jev, popisuje výskyt elektrického napětí, tzv. Hallova napětí, ve vodiči s proudem (Hallův prvek), který se nachází ve stacionárním magnetickém poli. Pokud umístíte kruhový permanentní magnet nad Hallův prvek a otáčíte jím, pak na výstupu zesilovače za Hallovým senzorem objeví sinusová napěťová křivka.V zásadě mohou vnější magnetická pole rušit tuto technologii. Používají se především tzv. gradientově založené Hallovy senzory, které jsou do značné míry necitlivé na tato rušení.
.
Výhody magnetických enkodérů
 • Velká odolnost
 • Méně citlivé na vibrace
 • Méně citlivé na měnící se vlivy prostředí, jako jsou teplotní výkyvy, vysoká relativní vlhkost
 • Možné vysoké rychlosti ovládání (ot/min).
 • Vhodné pro provoz v zaolejovaném, znečištěném prostředí (strojovny, staveniště atd.)
Nevýhody magnetických enkodérů
 • Vnější magnetická pole mohou rušit měření nebo vést k selhání měření
 • Magnetické enkodéry mají relativně vysoký jitter signálu. To může být nevýhodné, pokud mají být polohy určovány opakovaně co nejpřesněji (např. polohování plotru).
 
Optické enkodéry
Optické enkodéry jsou založeny na bezkontaktním, optickém skenovacím principu. Světlo je generováno diodou, která svítí přes kódovací kolečko na fotodetektor. Fotodetektor generuje elektrický signál, který je zpracován elektronikou a použit k výstupu naměřené hodnoty.U bezkontaktních rotačních enkodérů s optickými snímacími systémy podléhají světelné diody během provozu nepřetržitému procesu stárnutí. Prach na optickém systému navíc přispívá ke stárnutí snímače.
.
Výhody optických enkodérů
 • Úhlové snímače s vysokým optickým rozlišením umožňují měření polohy s velmi vysokou přesností
 • Vysoká opakovatelnost výsledku měření
 • Možné velmi vysoké rychlosti ovládání
 • Velmi stabilní vůči vnějším magnetickým polím
 • Vynikající pro přesné určení rychlosti
 • Velmi dlouhá životnost
 • Nízký jitter signálu
Nevýhody optických enkodérů
 • Optický systém podléhá neustálému procesu stárnutí
 • Citlivé na vibrace
 • Citlivé na vysoké teplotní výkyvy a vysokou relativní vlhkost
Prostředí, ve kterém se vyskytuje krátkovlnné záření vyšší intenzity, jako je gama záření, může nevratně poškodit optický systém (například interakce s kódovacími kotouči vyrobenými z Mylaru)
 
Inkrementální enkodéry
  Inkrementální enkodéry dávají určitý počet pulzů na otáčku. K vyhodnocení měření je vždy zapotřebí externí vyhodnocovací jednotka.
 • Pro měření úhlu musí být počet pulzů spočítán v externí vyhodnocovací jednotce a součet pulzů převeden na úhel.
 • Pokud dojde k přerušení provozního napětí čítače, informace čítače se obvykle ztratí.
 • Pro měření rychlosti se počítá počet pulzů za čas.
Absolutní enkodéry
  Absolutní enkodéry dávají analogový nebo digitální signál úměrný úhlu. Existuje tedy pevný referenční bod pro měření úhlu. Rotační enkodéry s analogovým výstupem poskytují měřený úhel jako výstupní napětí, výstupní proud nebo šířku impulsu (PWM). Digitální rozhraní pro výstup absolutních hodnot jsou k dispozici ve formě komunikačních protokolů.
.
Jednootáčkové enkodéry
Jednootáčkové snímače jsou absolutní snímače, které mohou měřit pouze úhel jedné celé otáčky. Po jedné celé otáčce ukazuje výstupní signál každých 360° stejnou hodnotu jako pro 0°. Většina bezkontaktních jednootáčkových absolutních snímačů měří celý rozsah úhlu od 0° do maximálně 360°. Některé snímače měří úhly v omezeném úhlovém rozsahu, například +/- 45°.
.
.
Víceotáčkové enkodéry
Ve srovnání s jednootáčkovými snímači jsou víceotáčkové snímače schopny měřit úhly nad 360° Měřicí systém je schopen počítat otáčky a je obvykle naprogramován tak, aby signál plynule stoupal v maximálním elektricky účinném úhlovém rozsahu. Například některé víceotáčkové absolutní enkodéry jsou schopny měřit úhly až do 72000° (až 200 otáček hřídele).Pokud je přerušeno napájecí napětí, ztratí enkodéry informaci o poloze. Ale některé modely víceotáčkových enkodérů umožňují informaci o poloze zachovat. Technologie se nazývá True Power-On. Takový enkodér dává správný výstupní signál, i když se během nepřítomnosti napájecího napětí úhel natočení změní.
.

Panelové enkodéry
Panelové enkodéry jsou typy enkodérů, které používají v ovládacích panelech, například pro pohyb v nabídkách nebo pro specifikaci různých parametrů pro měřicí zařízení. Požadovaná hodnota se zadává ručním otáčením hřídele snímače (obvykle pomocí nastavovacího knoflíku namontovaného na hřídeli). Od běžného enkodéru pro měření úhlu se liší především tím, že je pohyb otáčení těžší, s vyšším momentem, aby nemohlo dojít k náhodnému otočení a tím změně hodnoty. Často se využívá tzv. detent pohybu, kdy se hřídel otáčí po skocích. Výstupem takového enkodéru jsou většinou pulzy úrovně TTL.
.
Úhel otáčení
 
Inkrementální enkodéry nemají typicky rozdíl mezi mechanickým úhlem a elektrickým úhlem, jako mají potenciometry a otáčejí se kolem dokola bez jakéhokoliv dorazu. Jen u některých modelů lze tuto vlastnost využít, např. u některých panelových enkodérů. Absolutní enkodéry mají efektivní elektrický úhel o něco menší, než je mechanický úhel, z důvodu změny signálu mezi začátkem a koncem křivky. Smysl otáčení
.
Při programování výstupního signálu absolutního enkodéru je důležité specifikovat smysl otáčení. Směr otáčení hřídele je určen při pohledu na enkodér zepředu. Rozlišuje se po směru a proti směru hodinových ručiček. Pro popis se ustálily zkratky CW pro po směru hodinových ručiček a CCW pro proti směru hodinových ručiček. Smysl otáčení CW nebo CCW může zákazník zvolit pro téměř všechny absolutní snímače při konfiguraci.
.
..
Rozlišení
.
Pro absolutní enkodéry s digitálním zpracováním signálu je důležitým parametrem rozlišení, které lze nalézt v prospektu snímače:Čím vyšší je rozlišení digitálně pracujícího senzoru, tím jemnější analogový signál může být zpracován.
.
.
Ochrana před vlivem prostředí
 
Stupeň krytí IP specifikuje, jaká opatření jsou zavedena pro ochranu ložisek hřídele, pouzder a elektrických spojů proti vnikajícím pevným částicím a vodě. Týká se to pouze sladké vody. Všechna ostatní média, jako jsou oleje, slaná voda, suspenze, zásady nebo kyseliny, jsou vyloučena.U bezkontaktních úhlových enkodérů se kromě krytí celého snímače rozlišuje krytí ze strany hřídele a krytí elektrického připojení.U úhlových snímačů s vlastním uložením hřídele se často rozlišuje třída ochrany pro hřídel v pohybu a hřídel v klidu. V těchto případech je informace definována písmeny "M" (hřídel v pohybu) nebo "S" (hřídel v klidu).
 
 
Elektrické připojení
 
Všechny bezkontaktní úhlové snímače vyžadují k provozu stejnosměrné napájecí napětí (VSUP).Pokud je výstup typu ratiometric, existuje poměr mezi napájecím napětím a výstupním signálem a výstupní signál se mění ve stejném poměru jako napájecí napětí. Tato možnost je dostupná pouze pro absolutní snímače s analogovým výstupem.
 
Redundance
 
Některé aplikace vyžadují vyšší redundanci signálu snímače.
 • Dvojité provedení snímače snižuje pravděpodobnost selhání systému. Pokud jeden ze dvou kanálů selže, je zaznamenána chyba. Stroj nebo zařízení však může pokračovat v provozu až do příštího intervalu údržby, kdy je snímač vyměněn bez ztráty času stroje.
 • Při provozu strojů kritických z hlediska bezpečnosti (např. vozidla, letectví atd.) může být porucha nebezpečná. Redundance umožňuje bezpečné, řízené odstavení těchto strojů nebo systémů, dokud není senzor vyměněn. Redundance je povinná pro mnoho aplikací tohoto typu.
 • U magnetických úhlových enkodérů je magnet vždy instalován na konci hřídele. Proto zde není možné vést hřídel skrz pouzdro k jinému snímači. Vlastní magnetický snímací prvek je dvojitý/redundantní a u některých modelů volitelně galvanicky oddělený.
 • S optickými úhlovými enkodéry je možné realizovat tandemové verze, které mají mechanicky společnou pouze hřídel, ale jinak jsou zcela zdvojené.

Design rotačních enkodérů
.
Enkodéry jsou nabízeny v široké škále provedení pouzdra. Lze je rozdělit na kitové snímače (bez hřídelového ložiska) a snímače s hřídelovým ložiskem. V druhém případě se rozlišuje verze s kluzným nebo kuličkovým ložiskem a plnou nebo dutou hřídelí.
Kit enkodéry nemají hřídel, a tedy ani ložisko hřídele. Pro tyto snímače se také používá termín "enkodér s vnějším uložením hřídele", protože ložisko není součástí enkodéru. U magnetických enkodérů je magnet upevněn na konec hřídele, u optických enkodérů je kotouč enkodéru připevněn k hřídeli v aplikaci. Kit enkodéry jsou vhodné pro nejvyšší otáčky až do mnoha tisíc otáček za minutu a prakticky nepodléhají mechanickému opotřebení.
.
Kvůli chybějícímu mechanickému spojení mezi magnetem a enkodérem lze realizovat následující oddělení:
 • Mechanické oddělení
 • Galvanické oddělení (žádné propojení mezi hřídelí a enkodérem)
 • Tepelné oddělení
Snímače s ložiskem - "hřídelový enkodér" a "enkodér s dutou hřídelí"
.
Tyto typy snímačů mají vlastní ložisko hřídele. Rozlišují se také dvě provedení: enkodéry s plnou hřídelí a enkodéry s dutou hřídelí. Pro hřídelové snímače se také používá termín "úhlový snímač s integrovaným ložiskovým hřídelem".Snímače s dutou hřídelí na druhé straně, jak název napovídá, nemají plnou hřídel. Hřídel na straně aplikace je vložen do dutého hřídele a připojen k němu. U verzí s průchozími otvory je dokonce možné hřídel zcela prostrčit enkodérem, který pak lze volně axiálně polohovat.
.
Montáž enkodéru
.
Možnosti mechanické montáže enkodéru v aplikaci závisí na provedení pouzdra. MEGATRON nabízí pro bezkontaktní snímače celkem pět různých možností montáže.
 • Centrální závit
 • Příruba
 • Otvory se závitem
 • Servo příruba
 • Montážní kroužek
 • Flexibilní příruba
Centrální závit a převlečná matice
 
Verze se centrálním závitem je velmi snadný a rychlý způsob upevnění. Pro montáž enkodéru s průchodkami je obecně nutné vyvrtat pouze jeden jediný otvor v montážní desce aplikace. Ložiskové pouzdro enkodéru je vedeno tímto otvorem, dokud čelo pouzdra snímače nebo povrch středícího nákružku nedosedne na montážní desku. Nakonec se enkodér připevní k montážní desce pomocí převlečné matice a podložky/pojistné podložky. Převlečná matice a podložka jsou často součástí dodávky. Některé enkodéry mají také kolík proti otáčení. Tím se zabrání neúmyslnému otočení pouzdra snímače kolem středové osy při utahování převlečné matice. Do montážní desky je nutné vyvrtat další druhý otvor pro tento čep proti rotaci. Kromě toho plní antirotační čep (pokud je přítomen) funkci reference nulového bodu (poloha 0°). Pro upevnění enkodéru v montážní desce otvor úplně prorazí montážní desku. To může usnadnit pronikání kapalin a prachu z přední části na zadní stranu montážní desky. Aby se tomu zabránilo, je volitelně součástí dodávky přídavný těsnicí prvek, který se vkládá mezi přední stranu snímače a montážní desku. Tento těsnicí prvek je volitelný například pro řadu snímačů ETx25.
.
.
Příruba
.
Přírubová montáž je široce používaná, jednoduchá montážní metoda, která zabraňuje kroucení pouzdra enkodéru kolem středové osy během montáže. Pro upevnění snímače je třeba v aplikaci vyvrtat tři otvory do montážní desky. Jeden otvor je potřeba pro středící objímku nebo středový závit a další dva jsou potřeba pro upevnění enkodéru pomocí šroubů. Šrouby pro upevnění obvykle nejsou součástí dodávky.
.
.
Otvory se závitem
.
Upevnění pomocí závitových otvorů je velmi bezpečný způsob a je založen na běžně dostupných standardních dílech. Pro upevnění takových snímačů je třeba v aplikaci vyvrtat do montážní desky alespoň tři otvory: Jeden otvor pro středící objímku a dva další otvory pro montáž snímače. Závitový otvor v krytu snímače slouží jako nulová reference (0° reference). Šrouby pro upevnění obvykle nejsou součástí dodávky.
:
.
Servo příruba
.
Tento způsob montáže umožňuje dodatečnou změnu nulového bodu (referenčního bodu) otáčením krytu snímače, a je proto zvláště užitečný pro absolutní snímače. Pro montáž musí být do montážní desky vyvrtány alespoň čtyři otvory.
 • Jeden otvor pro středící límec, který zcela proniká do montážní desky a
 • tři další otvory na zadní straně montážní desky pro přišroubování svorek, které nemusí pronikat montážní deskou.
Servo svorky nejsou součástí dodávky a lze je objednat u MEGATRON jako příslušenství. Pomocí svorek je enkodér upevněn přítlakem na montážní desku. Čtvrtý závitový otvor v krytu snímače slouží jako reference nulového bodu (0° reference). .
Montážní kroužek
.
Tento způsob montáže je omezen výhradně na snímače bez hřídelového ložiska (enkodér kit). Pro montáž musí být v montážní desce vyvrtány alespoň tři otvory: Jeden otvor pro středící límec, který zcela proniká montážní deskou, a alespoň dva další otvory na zadní straně montážní desky pro upevnění montážního kroužku, které nemusí pronikat do montážní desky. Pokud je enkodér zpočátku volně připevněn k montážnímu kroužku, umožňuje to otáčet enkodérem kolem středové osy pro vyrovnání nulového bodu (tj. užitečné zejména pro absolutní enkodéry). Pozice se pak zafixuje jednoduše dotažením šroubů.
.
Flexibilní příruba
.
Tento způsob montáže se používá pouze pro snímače s dutým hřídelem. Výhodou této metody je, že lze minimalizovat mechanické vlivy na enkodér způsobené radiálními a axiálními excentricitami hřídele na straně aplikace, což snižuje zatížení ložiska. Tento způsob montáže vyžaduje alespoň 2 otvory pro montáž enkodéru.
.

Přizpůsobení produktu Již více než 60 let je MEGATRON spolehlivým partnerem pro váš design-in. Kromě různých možností našich senzorů nabízíme také specifická provedení počínaje malým množstvím, která jsou přesně šitá na míru vašim požadavkům. Ať už se jedná o projekt v rané fázi nebo sériovou výrobu – rádi vás doprovodíme a podpoříme.

Typy elektrických výstupů snímačů

Výstup z inkrementálního enkodéru (rotačního, lineárního), kanály A-B-Z, provedení: otevřený kolektor, TTL/HTL, Push-Pull

A a B jsou kvadraturní signály posunuté o 90 ° a signál Z je referenční značka. Jedna otáčka enkodéru generuje N impulzů signálu A nebo B. Signál Z se vytváří jednou za otáčku. - Otevřený kolektor Obvod s otevřeným kolektorem je standardem pro výstupní obvody inkrementálních enkodérů a hlavní výhodou je, že umožňuje připojení výstupu na jinou napěťovou úroveň definovanou aplikací. Výstupní tranzistor tak funguje jako spínač. Následující schéma ukazuje funkci bipolárního NPN tranzistoru: U obvodu s otevřeným kolektorem je obvykle nutné umístit rezistor mezi napájecí napětí a signálové výstupy A, B a Z enkodéru (kolektoru). Tím je zajištěno, že úrovně mohou být vyhodnocovací jednotkou detekovány jako nízké a vysoké. Typická hodnota pro rezistor může být 4,7 kOhm. Maximální napětí kolektoru závisí na použitém tranzistoru a je obvykle uvedeno v datovém listu enkodéru.
- TTL/HTL výstup Výstup TTL se často jednoduše nazývá napěťový výstup. Rozdíl oproti výstupu s otevřeným kolektorem je v tom, že potřebné rezistory jsou již integrovány v krytu enkodéru a napěťové úrovně jsou tak pevné. Standardní úrovně TTL logiky: < 0.4 V pro nízkou úroveň > 2.4 V pro vysokou úroveň HTL výstup se liší jen tím, že místo 5V logiky se používá napětí 10-30V. Push / Pull výstup Výstupní obvod push/pull je založen na komplementárním páru tranzistorů (n-kanál a p-kanál). Střídavě blokuje jeden ze dvou tranzistorů. Při vysoké úrovni výstupního signálu je na úrovni napájecího napětí a v nízkém stavu je přibližně u země. Výhodou push/pull obvodu je, že nejsou potřeba žádné další rezistory. Pokud není vyžadována konverze úrovní, lze enkodéry s výstupními obvody push-pull použít jako univerzální náhradu za otevřený kolektor a TTL/HTL.

Výstup z absolutního enkodéru (rotačního, lineárního), provedení: analogové (napětí, proud, PWM), digitální (SPI, SSI, SER, Fieldbus)

- Analogový výstup
Na výstupu snímače je poskytováno proměnné napětí nebo proměnný proud úměrně poloze hřídele. Standardní rozsahy jsou 0 - 5 VDC, 0-10 VDC, 0 - 20 mA a 4 - 20 mA. U PWM výstupu není měřený úhel nebo vzdálenost úměrný amplitudě signálu, ale šířce pulzu. Výhodou tohoto výstupu je větší odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Připojení je tří-vodičové, společná zem a napájení, výstup.
- Rozhraní SPI Serial Peripheral Interface (SPI) je sběrnice pro sériový synchronní přenos dat mezi různými integrovanými obvody. Sběrnice se skládá ze 3 linek MOSI (Master Out -> Slave In), MISO (Master In <- Slave Out), SCLK - (Sériové hodiny, výstup z Master) a SS - Slave Select (aktivní nízká; výstup z Master). Těmito signály Master vybere pro zařízení typu Slave pro komunikaci. Délka kabelu by neměla být delší než 0,6m, proto není tato komunikace vhodná v terénu.
- Rozhraní SER Rozhraní SER je speciální verzí SPI a není standardem.
- Rozhraní SSI U rozhraní SSI je absolutní poloha poskytována sériově a synchronně s přijímající elektronikou (indikátor, PLC atd.). Data se přenášejí pomocí čtyř vodičů, oba páry přenášejí data fázově posunutá o 180°. Komunikace je tedy odolná vůči rušení a vhodná tak na větší vzdálenosti.
- Fieldbus Pojem Fieldbus označuje množství nejrůznějších komunikačních protokolů, které jsou definovány v normě IEC 61158. Patří mezi ně např. Modbus, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Hart, EtherCAT.

Zlepší se rozlišení, když pro výstupní signál použiji částečný rozsah (např. 90° místo 360°)?

Ne, rozlišení výstupního signálu zůstává nezměněno.

*

HTA36

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický úhel: 360°, elektrický výstup: analogový, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTA36X

Redundantní magnetický enkodér o průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický úhel: 360°, elektrický výstup: analogový, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTP36

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele:6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický úhel: 360°, elektrický výstup: PWM, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTS36

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický úhel: max. 360°, elektrický výstup: SSI / SPI, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTA36PM

Magnetický, programovatelný, víceotáčkový enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický úhel: max. 72000°, elektrický výstup: analogový, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTB36E

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

elektrický výstup: CANopen/CAN SAE, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTS36E

Magnetický enkodér průměru 36 mm, průměr hřídele: 6/6.35/8 mm (standardní i dutá hřídel), montáž: servo příruba, otvory se závitem, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI, kabel/konektor, krytí: až IP67

*

HTA25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel: 360°, elektrický výstup: analogový, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

HTA25X

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel max. 360°, elektrický výstup: analogový, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

HTP25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel: max. 360°, elektrický výstup: PWM, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

HTS25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel max. 360°, elektrický výstup: SSI, SPI, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

HTS25X

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel max. 360°, elektrický výstup: SPI, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

HTA25PM

Programovatelný, víceotáčkový, magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 4 / 6 mm, montáž: servo příruba, otvory se závitem

Elektrický úhel max. 72000°, elektrický výstup: analogový, kabel délky 1 m, krytí až IP65

*

FHB58

Extrémně robustní enkodér pro potravinářství a farmacii, průměr 58 mm, průměr hřídele: 10 mm, montáž: servo příruba

Rozlišení: 16 bit/víceotáčkový 43 bit, elektrický výstup: CANopen, CAN SAE J1939, kabel, krytí do IP69K

*

FHS58

Extrémně robustní enkodér pro potravinářství a farmacii, průměr 58 mm, průměr hřídele: 10 mm, montáž: servo příruba

Rozlišení: 16 bit/víceotáčkový 43 bit, elektrický výstup: SSI, kabel, krytí do IP69K

*

HTP25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 360°, elektrický výstup: PWM, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

HTS25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 360°, elektrický výstup: SPI/SSI, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

HTA25KPM

Programovatelný, víceotáčkový, magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 72000°, elektrický výstup: analogový, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

HTA25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 360°, elektrický výstup: analogový, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

HTA25KX

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El. úhel max. 360°, elektrický výstup: analogový, kabel (kulatý 1m)/ konektor M8, krytí: IP67

*

ETA25KX

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETA25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETP25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: PWM, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETS25K

Magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETS25KX

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETA25KPM

Programovatelný, víceotáčkový, magnetický enkodér průměru 25 mm, oddělená hřídel (kit), montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 72000°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP67

*

ETA25F

Magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETA25FX

Redundantní magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETA25FPM

Programovatelný, víceotáčkový, magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 72000°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETP25F

Magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: PWM, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETS25F

Magnetický enkodér průměru 23.5 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP55

*

ETP25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 6.00 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: PWM, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP66

*

ETS25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP40, IP55M, IP66S

*

ETS25X

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 6.00 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: SPI, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP66

*

ETA25

Magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: Analogový, 0-5 V raciometrický / 0-10 V napěťový / 4 - 20 mA proudový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP40, IP55M, IP66S

*

ETA25X

Redundantní magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: Analogový, 0-5 V raciometrický / 0-10 V napěťový / 4 - 20 mA proudový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP40, IP55M, IP66S

*

ETA25PS

Programovatelný, jednootáčkový, magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele 6 mm/6,35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 360°/nekonečný, elektrický výstup: Analogový, 0..5V/0..10V, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí: IP40

*

ETA25PM

Programovatelný, víceotáčkový, magnetický enkodér průměru 25 mm, průměr hřídele: 6.00 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: max. 72000°/nekonečný, elektrický výstup: analogový, kabel plochý délky 150mm (kulatý 1m), krytí do IP66

*

HSM14F

Magnetický enkodér, rozměr 14 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: analogový, kabel délky 300 mm, krytí: IP65

*

HSM22M

Magnetický enkodér průměru 22.5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: 3600°/360° bez dorazu, elektrický výstup: analogový, kabel délky 180 mm, krytí: IP50

*

MAB12A

Magnetický enkodér průměru 12.2 mm, průměr hřídele 3.17 mm/6 mm/6.35 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: 0,5 V analog/5V PWM, MOLEX konektor, krytí IP40

*

MAB12AH

Magnetický enkodér průměru 12.7 mm, průměr hřídele 2...6.35 mm, montáž: přírubový kroužek

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: 5V analogový/5V PWM, MOLEX konektor, krytí IP40

*

MAB22AH

Magnetický enkodér průměru 22 mm, průměr hřídele 3.00 .. 12.00 mm (dutá hřídel), montáž: přírubový kroužek

Elektrický úhel: max. 360°, elektrický výstup: analogový, 0-5V raciometrický/4-20mA/0-20mA, kabel délky 1m, krytí: IP67

*

MP1627

Magnetický enkodér průměru 27 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba, centrální závit

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: analogový, kabel délky 300 mm, krytí do IP67

*

MP1618

Magnetický enkodér průměru 22 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit, příruba

El./mech.úhel: ±45° (=90°)/360° bez dorazu, elektrický výstup: analogový, kabel délky 150 mm, krytí IP40

*

MP1613

Magnetický enkodér průměru 13 mm, průměr hřídele 6 mm montáž: centrální závit

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: Analogový, kabel délky 150 mm, krytí IP40

*

HSM22S

Magnetický enkodér průměru 22.5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: centrální závit

El./mech.úhel: 360°/360° bez dorazu, elektrický výstup: analogový, kabel délky 180 mm, krytí: IP65

*

ROTACOL 22 P ERCF

Magnetický enkodér průměru 22 mm, průměr hřídele 6 mm / 6,35 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: absolutní SPI, kabel délky 0,15 m, krytí: IP65

*

QR30N-090HB

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 0 - 5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, M8, krytí IP67

*

QR30N-180HB

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 0 - 5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, M8, krytí IP67

*

QR30N-360HB

Magnetický enkodér, rozměry 30x30 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 0 - 5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, M8, krytí IP67

*

QR40EMN-090HB

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 4 - 20 mA redundant / 0 - 5 V, konektor M12, krytí IP67, IP69K

*

QR40EMN-180HB

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 4 - 20 mA redundant / 0 - 5 V, konektor M12, krytí IP67, IP69K

*

QR40EMN-360HB

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 4 - 20 mA redundant / 0 - 5 V, konektor M12, krytí IP67, IP69K

*

QR40-090HBS-IK

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, M8, krytí IP66

*

QR40-180HBS-IK

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel), různé délky, krytí IP66

*

QR40-360HBS-IK

Magnetický enkodér, rozměry 40x40 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, krytí IP66

*

QR46-090HB

Magnetický enkodér, rozměry 40.5x63x28 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 0,5 - 4,5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, krytí IP66

*

QR46-120HB

Magnetický enkodér, rozměry 40.5x63x28 mm

Elektrický výstup: 4 - 20 mA / 0,5 - 4,5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, krytí IP66

*

QR46-150HB-V2-P0,1CS3p

Magnetický enkodér, rozměry 40.5x63x28 mm

Elektrický výstup: 0,5 - 4,5 V, kabel 2m PVC (std) (PUR kabel) různé délky, krytí IP66

*

E36 CS BiSS

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 CM SSI

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 CS SSI

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 HM SSI

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm/8 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 CM BiSS

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr hřídele 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 HS SSI

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm/8 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E36 HM BiSS

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm, montáž: příruba, flexibilní příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E58 CS ANA

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m/konektor M12, krytí IP65

*

E58 CM ANA

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m/konektor M12, krytí IP65

*

E24 CS ANA

Miniaturní magnetický enkodér průměru 24 mm, průměr hřídele 4 / 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E24 HS ANA

Magnetický enkodér průměru 24 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m, krytí IP64

*

E58 HS ANA

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: příruba, flexibilní příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m/konektor M12, krytí IP65

*

E58 HM ANA

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6/8/10/12 mm, montáž: flexibilní příruba

Elektrický výstup: analogový - 0-20 mA/4 - 20 mA/0 - 5 V /0 - 10 V, kabel délky 2m/konektor M12, krytí IP65

*

E58 HS BiSS

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 8, 10, 12, 14, 15 mm, montáž: flexibilní příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m/konektor M23, krytí IP65

*

E58 CS BiSS

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/8/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m/konektor M23, krytí IP65

*

E58 TS ANA

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 21 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: 4..20mA, 0..5V, 0..10V , kabel délky 2m, krytí IP54

*

E58 HM SSI

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6/10/12/14/15 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m/konektor M23, krytí IP65

*

E58 CM SSI

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/8/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m/konektor M23, krytí IP65

*

E58 CS SSI

Magnetický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6/8/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI - RS422, kabel délky 2m/konektor M23, krytí IP65

*

E36 HS BiSS

Magnetický enkodér průměru 36,5 mm, průměr slepé duté hřídele 6 mm/8 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: BISS - RS422, kabel délky 2m, krytí IP64

*

SMRS10

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 / 8 /10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí až IP67

*

SMRS19

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/15 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí IP65

*

SMRS59

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/15 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, Kabel různé délky, konektor M12/M23, krytí IP65

*

SMRS59S

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr duté hřídele 12 mm / 14 mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: SIN/COS + SIN/COS, Kabel různé délky, konektor, krytí IP65

*

SMRS64

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10, montáž: příruba

Elektrický výstup: SSI / SSI + SinCos / BiSS-C / BiSS-C + SinCos, kabel, konektor, krytí IP54

*

SMRS64S

Optický enkodér průměru 58 mm, kónická hřídel 1:10, montáž: antirotační flexibilní příruba, jiná

Elektrický výstup: SIN/COS + SIN/COS, kabel, konektor, krytí IP54

*

HS10 – paralelní výstup

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10mm/12mm, montáž: antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: paralelní - Push-pull, NPN, NPN Open Collector, kabel délky 2 m, konektor, krytí IP65

*

CS10 – paralelní výstup

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: paralelní - Push-pull, NPN, NPN Open Collector, kabel délky 2 m, konektor, krytí IP65

*

CS10 IP67 – paralelní výstup

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 10 mm/6 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: paralelní - push-pull / NPN Open Collector, kabel délky 2 m, krytí IP67

*

CS30 – paralelní výstup

Optický enkodér průměru 90 mm, průměr hřídele 12mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: paralelní - push-pull / NPN Open Collector, kabel délky 2 m, konektor, krytí IP65

*

CS30 IP67 – paralelní výstup

Optický enkodér průměru 90 mm, průměr hřídele 12mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: Paralelní - Push-pull, NPN, NPN Open Collector, kabel délky 2 m, krytí IP67

*

HM10 PAR – Paralelní výstup

Optický enkodér průměru 58,5 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: paralelní, kabel, krytí IP65

*

HM10 ETHERCAT

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: EtherCAT - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 ETHERCAT

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: EtherCAT - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 ETHERCAT

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: EtherCAT - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

CS10 ETHERCAT

Optický enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: EtherCAT - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

HM10 ETHERNET

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: EtherNet/IP - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 ETHERNET

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: EtherNet/IP - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 ETHERNET

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: EtherNet/IP - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

CS10 ETHERNET

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: EtherNet/IP - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

HM10 DEVICENET

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: DeviceNet - přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 DEVICENET

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: DeviceNet - přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

CS10 DEVICENET

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: DeviceNet - přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 DEVICENET

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: DeviceNet - přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

HM10 CANOPEN

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: CANOpen - Vysílač / přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný optočleny, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 CANOPEN

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: CANOpen - Vysílač / přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný optočleny, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 CANOPEN

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: CANOpen - Vysílač / přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný optočleny, konektor M12, krytí IP65

*

CS10 CANOPEN

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: CANOpen - Vysílač / přijímač (ISO 11898), galvanicky izolovaný optočleny, konektor M12, krytí IP65

*

HM10 PROFIBUS

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: Profibus - galvanicky izolované pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 PROFIBUS

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 10 mm/12 mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: Profibus - galvanicky izolované pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 PROFIBUS

Optický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: Profibus galvanicky izolované pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

CS10 PROFIBUS

Optický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr hřídele 6 mm/10 mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: Profibus galvanicky izolované pomocí optočlenů, konektor M12, krytí IP65

*

HS10 PROFINET

Optický/magnetický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6mm/8 mm/10 mm/12 mm/14mm/15mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: ProfiNet - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

HM10 PROFINET

Optický/magnetický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6mm/8 mm/10 mm/12 mm/14mm/15mm, montáž: příruba, antirotační flexibilní příruba

Elektrický výstup: ProfiNet - Ethernet, konektor M12, krytí IP65

*

CM10 PROFINET

Optický/magnetický víceotáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6mm/8 mm/10 mm/12 mm/14mm/15mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: ProfiNet - Ethernet, konektor M12, krytí IP65/IP67

*

CS10 PROFINET

Optický/magnetický jednootáčkový enkodér průměru 58 mm, průměr slepé duté hřídele 6mm/8 mm/10 mm/12 mm/14mm/15mm, montáž: příruba

Elektrický výstup: ProfiNet - Ethernet, konektor M12, krytí IP65/IP67